:: Pattani QOF Data Exchange ::

ระบุชื่อผู้ใช้งานที่จะเข้าใช้งานระบบ
ระบุรหัสผ่านของชื่อผู้ใช้งานเพื่อเข้าใช้งานระบบ
ชื่อผู้ใช้งานและพาสเวิร์ดเดียวกันกับ HDC